Tài liệu và video hội thảo “Bối cảnh vĩ mô 2020 và chiến lược phù hợp”

Hội thảo được kết hợp tổ chức bởi 3 đơn vị là Vietdata, FinaPro và ABS Video buổi hội thảo Slide phần trình bày của Báu...